President

Dr. (Smt.) Shikha Sirohi


Secretary

Dr. Vinay Singh
Agra, Uttar Pradesh
E-mail: vinayrbs2008@gmail.comJoint Secretary

Dr. (Smt) Kamlesh Singh
Agra, Uttar Pradesh

Treasurer

Shri Nitin Chaudhary
Agra Uttar Pradesh
E-mail: nitintinni@gmail.combottom